Regulamin

§1. 
Postanowienia wstępne

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.plaskiekable.pl jest własnością NGU Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gospodarska 1, wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000919330; NIP: 8952233336; REGON: 38985259800000.

1.2. Możliwy kontakt pod numerem telefonu: 798 787 369 lub poprzez adres e-mail: sklep@plaskiekable.pl.

§2. 
Definicje

2.1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.2. Sprzedawca – NGU Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gospodarska 1, wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000919330; NIP: 8952233336; REGON: 38985259800000.

2.3. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem: www.plaskiekable.pl umożliwiający składanie zamówień na zakup Produktów.

2.4. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego (również Konsument).

2.5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

2.6. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2.7. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny pod adresem: https://plaskiekable.pl/regulamin/

2.8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach Sklepu internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 

2.10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności, a także udostępnienie niezbędnych danych osobowych Kupującego.

2.11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego , w którym widoczne są Produkty do zakupu, wybrane przez Kupującego, z możliwością ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia w szczególności ilości produktów.

2.12. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

2.13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§3. 
Informacje ogólne

3.1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Kupujący powinien posiadać urządzenie pozwalające na dostęp do internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www z włączoną obsługą skryptów JavaScript.

3.2. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

3.3. Ceny podane w Sklepie internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

3.4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt pomnożona przez ilość zamawianych produktów łącznie z kosztami wysyłki.

3.5. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym Towarów pozbawionych wad fizycznych i wad prawnych. 

§4. 
Zasady składania zamówienia

4.1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4.2. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia oraz opcję długości, kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, następnie “Przejdź do kasy” i wypełnić Formularz zamówienia poprzez podanie danych osobowych odbiorcy Zamówienia:

 • imię i nazwisko 
 • adres: kraj, ulica, kod pocztowy, miasto
 • numeru telefonu
 • adresu e-mail 


Następnie należy wybrać sposób płatności, zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności i potwierdzić zakup klikając przycisk “Kupuję i płacę”.

4.3. Po złożeniu Zamówienia oraz uregulowaniu płatności Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę wiadomości e-mail Kupującemu na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

4.4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§5. 
Oferowane metody dostawy

5.1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.

5.2. W przypadku wyrażenia woli dostawy poza państwami wymienionymi w § 5 ust. 5.1, należy skontaktować się drogą elektroniczną poprzez e-mail: sklep@plaskiekable.pl przed złożeniem zamówienia.

5.3. Sprzedawca oferuje dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej (w podsumowaniu koszyka nazwanej “Kurier”).

5.4.  Ceny dostaw podane są na stronie Sklepu internetowego w zakładce “Wysyłka” dostępnej pod adresem: https://plaskiekable.pl/142-2/

5.5. Realizacja dostawy będzie możliwa po uregulowaniu płatności za zamówienie.

§6. 
Oferowane metody płatności

6.1. Kupujący dokonuje płatności poprzez przelew bankowy, Paynow, przelewy24 oraz Blik.

6.3. Kupujący zobowiązany jest do uregulowania płatności za zamówienie w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia, w przeciwnym razie złożone Zamówienie zostanie anulowane.

§7. 
Umowa Sprzedaży

7.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §4 Regulaminu.

§8. 
Prawo odstąpienia od umowy

8.1. Kupujący w terminie 14 dni może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

8.2. Bieg terminu określonego w § 8 ust. 8.1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Kupującego.

8.3. Oświadczenie odstąpienia od Umowy Sprzedaży może zostać wysłane przez Kupującego drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@plaskiekable.pl . Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu (na podany przez Kupującego adres e-mail) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz adres, na jaki powinien Kupujący odesłać produkt.

8.4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

8.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca niezwłocznie zwraca Kupującemu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

8.6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się dla niego z żadnymi kosztami. 

8.7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.8. Kupujący powinien odesłać Produkt niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Kupujący odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. 

8.9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

8.10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu także w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz uszkodzona z winy Kupującego.

§9. 
Reklamacja i gwarancja

9.1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

9.2. Gwarancja na wszystkie Produkty, które są dostępne w Sklepie internetowym obejmuje okres 24 miesięcy.

9.3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. 

9.4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres e-mail Sprzedawcy. Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Produkt reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.

9.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Kupującego.

9.6. Sprzedawca wskaże adres, na jaki należy odesłać Produkt w ramach procedury reklamacyjnej poprzez wysłanie wiadomości e-mail, w której będzie również zawarte potwierdzenie przyjęcia reklamacji.

§10. 
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

10.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§11. 
Przetwarzanie danych osobowych – RODO

Wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna obowiązywać bowiem Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „RODO”).

11.1. Administratorem danych osobowych Kupującego, a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania tych danych osobowych jest Sprzedawca: NGU Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gospodarska 1, wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000919330; NIP: 8952233336; REGON: 38985259800000. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy i późniejszej realizacji usługi.

11.2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Kupującym tj. realizacji zamówienia (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:

 • rejestracji Użytkownika w systemie zamówień oraz zapewniania obsługi Użytkownika w tym przedstawienia oferty produktów i realizacji zamówienia (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • rozpatrywania skarg i reklamacji ( co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prawo do dochodzenia roszczeń;
 • w celach archiwalnych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym celem Sprzedawcy jest posiadanie informacji o statystykach sklepu, co pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności. 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Sprzedawcy przetwarzania danych osobowych Kupującego dla celów podatkowych i rachunkowych.

Nadto, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego w celach marketingowych tj. do promowania produktów i usług sklepu. Jeżeli Sprzedawca robi to bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej to podstawą prawną wykonywania takich czynności jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem Sprzedawcy jest prowadzenie działań marketingowych. Natomiast, jeżeli w tym celu Sprzedawca korzysta ze środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, telefon to z uwagi na inne obowiązujące przepisy prawa, dane są przetwarzane tylko na podstawie zgody Kupującego (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

11.3. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają jego dane we własnym imieniu, w tym m.in.:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • bankom i pośrednikom płatności (w zależności od wybranej przez Kupującego formy płatności) – celem zwrotu nienależnych świadczeń;
 • pośrednikom płatności (w razie wyboru przez Kupującego takiej formy płatności) – celem realizacji płatności;
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania obowiązków Sprzedawcy (Urząd Skarbowy, organy ścigania, itd.);
 • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne dla Sprzedawcy (firmom hostingowym, dostawcom usług IT);
 • podmiotom świadczącym usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub usługi doradcze dla Sprzedawcy.

11.4. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy (realizacji zamówienia), a także po jego zakończeniu:

 • Dane zawarte na umowach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy); 
 • W celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itd.;
 • Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przechowywane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji; Dane dla celów marketingowych: 
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; 
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Sprzedawcy – do czasu wniesienia sprzeciwu; 
 • Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (maksymalnie 3 lata).

11.5. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy Kupujący uzna, iż przetwarzanie, którego dokonuje Sprzedawca narusza przepisy RODO, Kupujący posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych.

§12.
Informacje końcowe

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy są w języku polskim.

12.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

12.3. Kupujący w momencie składania zamówienia akceptuje niniejszy regulamin. 

§13
Polityka Prywatności

Polityka Prywatności jest dostępna pod adresem: https://plaskiekable.pl/privacy-policy/